Tajweed – Tuhfatul Atfal

المقدمة – The Introduction

أحكام النون الساكنة والتنوين – The Rulings of Nun As-Sakinah and Tanwin

أحكام الميم والنون المشددتين – The Rulings of Meem and Nun with Shaddah (Ghunnah)

أحكام الميم الساكنة – The Rulings of Meem As-Sakinah

حكم لام ال و لام الفعل – The Rulings of Lam for “Al” and Verbs

في المثلين والمتقاربين والمتجانسين – The Kinds of Idgham

أقسام المد – The Kinds of Madd

أحكام المد – The Rulings of Madd

أقسام المد اللازم – The Rulings of Madd Lazim